Povijest Doma zdravlja Županja

Dom zdravlja u Županji osnovan je 18. veljače 1959. godine, a u suglasnosti sa Savjetom za narodno zdravlje NR Hrvatske. Osnivanje ustanove uslijedilo je, što se vidi iz sačuvanih zapisnika, nakon analize zdravstvene zaštite stanovništva na području tadašnje županjske općine, sagledavanjem materijalnih mogućnosti zajednice, kadrovskih i drugih potreba, buduće, proširene zdravstvene službe. Istodobno je i Savjet za narodno zdravlje NR Hrvatske u Zagrebu, uvjetovao osnivanje Doma zdravlja otvaranjem novih zdravstvenih odjela do 30. lipnja 1959. Ovo je svakako podrazumijevalo i zapošljavanje većeg broja potrebnog medicinskog osoblja, prvenstveno liječnika i medicinskih sestara.

Nedovoljan broj osoblja, osobito medicinskog, u novoosnovanom Domu zdravlja, postao je posebno važan problem od 01. listopada 1960. kada je stupio na snagu Zakon o zdravstvenom osiguranju poljoprivrednih proizvođača. Tada je, naime, oko 11.000 poljoprivrednika s područja županjske općine (koju su još uvijek činili samo Bošnjaci, Gradište, Štitar i Županja) trebalo prijeći na zdravstveno osiguranje za poljoprivrednike što je Domu zdravlja prouzročilo velike kadrovske i organizacijske probleme.

Županjski dom zdravlja nastao je, ustvari, proširivanjem djelatnosti županjske općinske zdravstvene stanice i pripajanjem drugih zdravstvenih ustanova: apoteke (01.11.1962), samostalnih zdravstvenih stanica u Babinoj Gredi, Cerni i Drenovcima i babogredske apoteke (01.01.1963). Posljednja samostalna zdravstvena stanica (Poljoprivredno-prehrambenog kombinata u naselju «Boris Kidrič») ušla je u sastav Doma zdravlja 01.01.1964. godine, pa je tako objedinjena zdravstvena služba na području županjske općine.

Osnovni cilj ove integracije zdravstva bio je stvoriti središnju zdravstvenu službu sa svim potrebnim specijalističkim službama u Županji, dok bi se u selima, prema potrebi i mogućnostima, osnivale ambulante opće medicine.

Poseban problem za ovu zdravstvenu ustanovu predstavljali su liječnici koji su na županjskom području teško dolazili i odavde brzo odlazili.

Na kraju prvog desetljeća djelovanja (1969), u Domu zdravlja je bilo uposleno 90 radnika. Ako se zna da je županjska općina 1969. brojala oko 50.000 stanovnika i ako se barem donekle poznaje zdravstvena problematika, odmah je vidljivo iz ovih podataka da Dom zdravlja nije tada imao dovoljno stručnog zdravstvenog osoblja (liječnika opće medicine, stomatologa i medicinskih sestara) koje bi moglo u potpunosti ispuniti zahtjeve suvremene zdravstvene zaštite. Također jedan od vodećih problema je bio i nedostatak adekvatnog prostora. Na osnovi analize stanja u Domu zdravlja 1969. godine, izrađen je projekt gradnje novog Doma zdravlja, te se pristupilo gradnji novog Doma zdravlja u studenom 1971. godine. Gradnja je predviđena u četiri etape, a završetak četvrte etape je bio 29. studenog 1979.godine. Izgrađena je moderna zgrada na 3 kata (2.200 m²) i pripadajući prizemni objekt (1.100 m²).

Usporedo sa gradnjom popunjavao se i proširivao i stručni medicinski kadar, te je 1979. godine u Domu zdravlja Županja bilo uposleno: 10 liječnika opće medicine, 6 liječnika specijalista, 2 zubna liječnika, 3 farmaceuta, 1 ing. Biokemije, 4 zubna terapeuta, 1 viši RTG tehničar, 2 viša med. tehničara laboranta, 5 zubnih tehničara, 1 viša med. sestra, 37 medicinskih sestara, 1 RTG tehničar, 3 medicinska laboranta, 2 farmaceutska tehničara, 6 zubnih asistenata, 5 babica i ostalih zdravstvenih djelatnika. Ukupno 90 zdravstvenih djelatnika i 49 administrativnog i nemedicinskog osoblja.

U domovinskom ratu u Domu zdravlja Županja je bila «Ratna bolnica» koja je skrbila za veliki broj izbjeglica iz BiH, ranjenika, a i za veliki dio stanovništva Vukovarsko-srijemske županije.

2003. godine Dom zdravlja Županja sadrži: ured ravnatelja i službu zajedničkih poslova, hitnu medicinsku pomoć, ljekarnu, patronažu, ordinacije opće medicine, stomatološke ordinacije, zubno tehnički laboratorij, specijalističke ordinacije, RTG, medicinu rada, fizikalnu terapiju i vozni park. U zgradi Doma zdravlja Županja djeluju i ordinacije u zakupu: opće medicine i stomatologije, ginekologije, pedijatrije, medicinsko biokemijski laboratorij, Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije (služba za školsku medicinu i služba za epidemiologiju) i HZZO.

Branimir Stojanović

(korišteni materijali iz knjige Ivana Jelića “Povijest zdravstva na području Županjske općine")

copyright © Dom zdravlja Županja 2010   •   Naslovnica | Oglasna ploča | Natječaji | Nabava | Dokumenti | Fotografije | Povijest | Savjeti | Kontakt | Linkovi